Visualització de contingut web

Un pacte necessari

Vivim en una societat en la qual, malgrat haver arribat a una igualtat formal i legal entre homes i dones, aquesta no es veu en la realitat del dia a dia. Eixa igualtat real que volem viure homes i dones cada dia s'ha de construir amb un compromís institucional i social, situant el problema de la desigualtat com un problema social estructural, tal com demanden els moviments feministes. En aquest context, on la pitjor de les conseqüències de la desigualtat són les violències masclistes, és el moment que governs i institucions ens impliquem en les demandes socials i fem un pas avant.

En conseqüència, el Consell ha impulsat el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista, recollint les propostes de la Subcomissió sobre l'erradicació de la violència de gènere de les Corts i de l'Informe sobre l'atenció i protecció a les víctimes del Síndic de Greuges; anant de la mà dels moviments socials feministes que lluiten per la igualtat; fent un front comú des de les institucions; i comprometent-nos en accions concretes encaminades a l'erradicació del patriarcat en la societat valenciana.

Amb aquest pacte, les Institucions Valencianes, partits polítics, Universitats, mitjans de comunicació, cossos de justícia i seguretat pública, entitats i organitzacions de la societat civil i la ciutadania ens comprometem a lluitar contra tota mena de violència cap a les dones, en tots els seus vessants. Així, les i els signants ens comprometem a complir, fer complir i promoure el present Pacte i convidem a tota la ciutadania, organitzada o a títol personal, a adherir-se i implicar-se en aquesta lluita.

SUMA'T Al PACTE!

El PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA es divideix en 5 línies estratègiques amb objectius específics en cadascuna d'elles.

Línia estratègica 1. Garantir una societat segura i lliure de violència masclista

Objectius:

 • Sensibilització amb perspectiva de gènere, com a eina de prevenció, per a tota la societat.
 • Formació obligatòria específica en gènere a les i els treballadors públics i promoció de formació en la resta de professionals que intervenen en l'atenció integral a les dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles.
 • Fomentar i reforçar el teixit social i comunitari preventiu de les desigualtats i la violència masclista (tercer sector, desenvolupament comunitari, foment de l'associacionisme, xarxes de solidaritat i grups de dones).
 • Garantir l'alternativa residencial a les dones víctimes de violència de gènere i en exclusió social perquè desenvolupen una vida lliure i independent.
 • Garantir una vida independent mitjançant polítiques de redistribució de la riquesa com els ingressos mínims i polítiques d'inserció sociolaboral a les dones víctimes de violència de gènere.

 

Línia estratègica 2. Feminitzar la societat

Objectius:

 • Promoure la coeducació, convivència i gestió de les emocions des d'edats prematures, així com les habilitats socials, de comunicació i resolució de conflictes per a l'equilibri entre les esferes pública i privada, reproductiva i productiva, i la raó i les emocions.
 • Generar noves maneres de relacionar-se personal, social, política i laboralment més igualitàries, saludables.
 • Promoure els valors de les noves masculinitats per a generar nous referents d'homes i la reeducació i reinserció dels agressors masclistes.
 • Garantir la corresponsabilitat i la reorganització justa dels usos del temps.
 • Garantir una contractació pública responsable i el foment de la responsabilitat social corporativa amb empreses que compten amb plans d'igualtat, clàusules socials per a combatre la feminització de l'empobriment i plans de reinserció laboral de dones víctimes de violència de gènere.

 

Línia estratègica 3. Coordinar el treball en xarxa per a l'atenció a les dones víctimes de violència de gènere i masclista i als seus fills i filles.

Objectius:

 • Atenció i recuperació integral a les dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles.
 • Atenció integral especialitzada als grups de dones més vulnerables, tenint en compte les seues múltiples discriminacions dones de la interseccionalitat: dones immigrants, dones víctimes del tràfic, dones prostituïdes, dones amb diversitat funcional, dones amb problemes de salut mental, dones amb conductes addictives, dones ex recluses, i prestar especial atenció a l'àmbit rural.
 • Fomentar el treball en xarxa entre els recursos institucionals, del tercer sector i el teixit associatiu de dones i feminista com a instrument preventiu i rehabilitador.
 • Elaboració i difusió d'una guia de recursos i mapa de serveis d'atenció a les dones víctimes de violència de gènere i masclista.
 • Estudis, cerca, innovació i avaluació amb perspectiva de genere de les polítiques d'intervenció, detecció, prevenció i sensibilització en violència de gènere i masclista.

 

Línia estratègica 4. Trencar els murs que invisibilitzen la violència de gènere i masclista i socialitzar-ho com un conflicte polític i social

Objectius:

 • Generar un relat compartit de lluita contra la violència de gènere i masclista, sense la doble revictimizació de les dones, la confrontació política i social amb els agressors masclistes i la socialització del conflicte.
 • Condemna i rebuig institucional davant qualsevol cas de violència de gènere i masclista.
 • Redefinir i enfortir l'Observatori de Publicitat No Sexista i promoure l'espai comunicatiu valencià com a eina per a desconstruir els rols de gènere tradicionals i estereotipats perpetuats a través dels mitjans de comunicació, publicitat i cultura.

 

Línia estratègica 5. Garantir la dotació pressupostària estable per a poder desenvolupar i implementar els objectius

Objectius:

 • L'Administració blindarà els recursos materials, personals i econòmics i garantirà l'augment de la dotació pressupostària necessària per a poder desenvolupar i implementar els objectius anteriors.